Movie

"Ninjapon" sẽ giới thiệu những nơi tuyệt vời và những thứ từ khắp Nhật Bản.
Luôn kiểm tra VTR vì nó sẽ tải lên theo thời gian!
Có những câu hỏi trong VTR, vì vậy hãy xem kỹ !!

  • Tập 4

  • Tập 3

  • Tập 2

  • Tập 1

日本語 英語 中国語
ページトップ